Projekt ?wietlice ?rodowiskowe powsta? z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, ktre prowadzi rwnocze?nie Sekretariat Forum dla Nowej Huty oraz Nowohuckie Centrum Informacji, ktre z za?o?enia jest miejscem otwartym na wszelkie idee, zwi?zane z aktywizacj? obszaru Nowej Huty.

Pod koniec ubieg?ego roku, bardzo cz?sto zg?asza?y si? do Biura osoby zaniepokojone losem dzieci, zamieszkuj?cych szczeglnie niebezpieczne osiedla Nowej Huty. Pro?by rodzicw i nauczycieli oraz samych dzieci o zorganizowanie im spokojnego miejsca na odrabianie lekcji, doprowadzi?y do decyzji zainteresowania lokalnych instytucji i firm tym problemem.Pad?y pierwsze deklaracje wsparcia finansowego I etapu projektu przez Firm? Philip Morris Polska S.A. Z pomoc? przyszed? tak?e Grodzki Urz?d Pracy i rozpocz?? kierowanie sta?ystw krakowskich uczelni pedagogicznych.

Stowarzyszenie poprosi?o Wy?sz? Szko?? Filozoficzno - Pedagogiczn? IGNATIANUM oraz Instytut Pedagogiki UJ o objecie naszych placwek programem praktyk studenckich.

Pro?ba zosta?a rozpatrzona pozytywnie. Ponadto od drugiego semestru 2006r. zostan? rwnie? skierowani uczniowie ze Szko?y Policealnej Pracownikw S?u?b Spo?ecznych nr 4 w Krakowie.

Projekt utworzenia w Nowej Hucie takich placwek obj??a patronatem Pani Kurator El?bieta L?cznarowicz.

Pierwsze dwie ?wietlice ?rodowiskowe rozpocz??y swoj? dzia?alno?? dnia
2 listopada 2005r. S? to:
?wietlica "Potworki" przy Szkole Podstawowej nr 92 na os. Kalinowym 18
www.potworki.org.pl
?wietlica "Zwariowane diabe?ki" przy Szkole Podstawowej nr 104 na os. Wysokim 7
W styczniu 2006r. otwarli?my dodatkowo trzeci? przy Szkole Podstawowej nr 100 na os. Alberty?skim 36.

Z za?o?enia maj? one s?u?y? wszystkim dzieciom ze szk? podstawowych z dzielnicy i zapewnia? im zaj?cia w czasie wolnym po szkole.Placwki zosta?y bardzo pozytywnie przyj?te przez instytucje lokalne takie jak: ENION Zak?ad Energetyczny, ktry zasponsorowa? wsplnie z firm? Coca-Cola i Carrefour Centrum Handlowe Czy?yny paczki Miko?ajkowe dla dzieci. Wsparcie finansowe oraz rzeczowe udzieli?y rwnie? osoby prywatne, ktre pozwoli?y zorganizowa? Wigili? oraz czas wolny mi?dzy ?wi?tami.

Nasi podopieczni ciesz? si? ju? z pierwszych obietnic sponsorowanych imprez w okresie ferii zimowych.
O tym, jak bardzo potrzebna by?a to inicjatywa, ?wiadczy fakt, ?e od pierwszych chwil zjawi? si? w niej t?um ch?tnych. ?wietlice odwiedza oko?o 70 sta?ych podopiecznych, dziennie przychodzi tam po 20-30 uczniw
w ka?dej ze ?wietlic (wiek ok. 7 do 14 lat).

Z za?o?enia jest to miejsce bezpiecznego, a przy tym ciekawego i konstruktywnego sp?dzania czasu wolnego przede wszystkim dla tych dzieci, ktre z r?nych powodw nie maj? mo?liwo?ci sp?dza? go we w?asnym domu, ale przyj?? mo?e ka?dy. Mo?na tutaj (a nawet trzeba - to jedna z zasad obowi?zuj?cych uczestnikw!) spokojnie odrobi? lekcje.W trudniejszych zadaniach pomoc? s?u?? wolontariusze oraz studenci krakowskich uczelni pedagogicznych. W ?wietlicy prowadzone s? zaj?cia plastyczne, muzyczne i teatralne, dzieci s?uchaj? ulubionej muzyki, mog? pogra? w gry, kalambury, puzzle czy zwyczajnie po?mia? si? i pobawi? z rwie?nikami.

Ka?dego dnia w?rd r?norakich zaj?? znajduje si? chwila czasu na ciep?? herbat? z ciastem. Jednak praca ?wietlicy nie sprowadza si? jedynie do zapewnienia podopiecznym mi?ego i bezpiecznego sp?dzania czasu. Ca?a dzia?alno?? podporz?dkowana jest nadrz?dnemu celowi, jakim jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z ich r?norakimi problemami, ktre niesie codzienna rzeczywisto??. Pierwszym i niezb?dnym krokiem do tego jest w?a?nie stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, gdzie mo?na schroni? si? przed zagro?eniami ulicy i podwrka (a tak?e niejednokrotnie - w?asnego domu...), gdzie nikt nie odtr?ci i nie wy?mieje.

?wietlice ?rodowiskowe s? ca?kowicie bezp?atne. Placwkis?finansowane przez Miejski Osrodek Pomocy Spo?ecznej ze ?rodkw Gminy Miejskiej Krakw.

W zwi?zku z du?ym zaanga?owaniem r?nych instytucji, firm oraz mieszka?cw i samych dzieci z?o?yli?my wniosek do Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej o grant na wsparcie finansowe wszystkich trzech placwek.

Placwki Opieku?czo-Wychowawcze Wsparcia Dziennego od 12 czerwca 2006rs?finansowane przez Miejski Osrodek Pomocy Spo?ecznej ze srodkw Gminy Miejskiej Krakw.

Pododatkoweinformacje zapraszamy na strony ?wietlic: www.potworki.com.pl, www.zwariowaneaniolki.pev.pl, www.gwiazdeczki.pev.pl