W dniach 16 – 22 wrze?nia 2010 odby? si? w Krakowie Europejski Tydzie? Zrównowa?onego Transportu . Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nowej Huty wraz z Urz?dem Miasta Krakowa organizowa?o poni?szej opisane  przedsi?wzi?cia .

Dnia 16 wrze?nia 2010 z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównowa?onego Transportu odby? si? rajd rowerowy wokó? ??k Nowohuckich dla m?odzie?y ze szkó? nowohuckich  oraz wyst?p dzieci z przedszkola . ??cznie w imprezie wzi??o udzia? 215 osób w tym 86 rowerzystów oraz 128 dzieci z przedszkoli.

Spotkanie odby?o si? przed  Nowohuckiego Centrum Kultury. Rajd otworzy? Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Krzysztof Kwatera. Po jego przemówieniu wyst?pi?o na scenie 75 dzieci z przedszkola nr 152. Nast?pnie po wyst?pie przedszkolaków przemówienie wyg?osi?a Pani Ewa Olszowska-Dej.

Po przemowach i wystapieniach odby? si? rajd rowerzystów wokó? ??k Nowohuckich w?ród których brali udzia? uczniowie ze Szko?y Podstawowej 92, III Liceum Ogólnokszta?c?cego, XI Liceum Ogólnokszta?c?cego, Chemobudowy oraz Zespo?u Szkó? Gastronomicznych. W tym czasie dzieci z Przedszkola 108 uczestniczy?y w lekcji edukacyjnej o ??kach Nowohuckich, któr? prowadzi?a Pani Jolanta Sendur z Urz?du Miasta Krakowa.

Uczestnicy rajdu oraz dzieci z przedszkoli otrzyma?y drobne upominki w postaci koszulek, kamizelek odblaskowych, odblaskowych opasek oraz breloczków.

Dzie? 17.09.2010 by? X Dniem Dziedzictwa Kulturowego Nowej Huty . W tym dniu swoje drzwi dla mieszka?ców Nowej Huty a tak?e dla turystów otwar?y Nowohuckie Muzea , Dworki , Domy Kultury a tak?e Teatr Ludowy . Zwiedzaj?cy mogli podziwia? bogactwo kulturowe zgromadzone przez dziesi?ciolecia w Muzeach Nowej Huty . Szczególnym zainteresowaniem cieszy?y si? nast?puj?ce atrakcje : sta?a ekspozycja w Dworku Jana Matejki , zabytek bez tajemnic – Fort 49 , bezp?atne oprowadzanie po kompleksie w Branicach , wystawa „Czas zatrzymany” – archiwalne fotografie Nowej Huty , spacer po Nowej Hucie zorganizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – oddzia? Dzieje Nowej Huty , zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego . Wy?ej wymienione instytucje udost?pni?y w tym dniu swoje ekspozycje bezp?atnie .

W dniu 18.09.2010 odby?a si? wycieczka autokarowa do Stryszowa Szlakiem Bursztynowym. Wzi??y w niej udzia? dzieci z ?wietlic ?rodowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nowej Huty . Ruszyli?my o godzinie 9:00 spod hotelu LIPSK w Nowej Hucie . Stamt?d pojechali?my do Stryszowa , gdzie na pocz?tek wycieczki  zwiedzali?my XVI wieczny  Stryszowski Dwór . Z Dworu udali?my si? do EKOMUZEUM ICCP , gdzie mieli?my okazje wtajemniczy? si? w technologi? ekologiczn? . Nast?pnym punktem naszej wycieczki by?o zwiedzanie XVIII wiecznego Ko?cio?a w Stryszowie z wyposa?eniem w stylu baroku . W kapliczce na przyko?cielnym cmentarzu znajduje si? cenna pó?nogotycka rze?ba z warsztatu Wita Stwosza „ Modlitwa w Ogrójcu „ któr? mieli?my okazj? podziwia?. Po fascynuj?cym zwiedzaniu udali?my si? na posi?ek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Chwila przerwy dobrze nam zrobi?a . Wypocz?ci i pe?ni si? ruszyli?my w dalsz? drog? . Udali?my si? do Ko?cio?a w Kalwarii Zebrzydowskiej , gdzie z?o?yli?my pro?by o zdrówko dla naszych rodzin oraz najbli?szych znajomych a tak?e dla nas samych . Na tym nasza wycieczka si? zako?czy?a . Pe?ni wra?e? powrócili?my do domów aby móc opowiedzie? najbli?szym co ciekawego widzieli?my .