Nowohuckie Centrum Informacji -Biuro Lokalne Nowa Huta projekt prowadzony wspólnie z UMK Wydzia? Strategii i Rozwoju Miasta od 2004 roku przy os. Centrum B bl.9


W NCI udzielana jest informacja:

¨     gospodarcza (w tym jak za?o?y? w?asn? firm?), skierowana do przedsi?biorców którzy chc? skorzysta? z dotacji Unijnych przeznaczonych dla firm.

¨     turystyczno- kulturalna i ekologiczna

¨     jest to równie? miejsce kontaktu z mieszka?cami Nowej Huty

( przekazywane s? ró?nego rodzaju interwencje, informacje, projekty).

 

 

NCI przyjmuje propozycje i pomys?y od m?odzie?y szkolnej ,

pomaga studentom w pozyskiwaniu materia?ów przy pisaniu prac

podyplomowych oraz udziela informacji na temat proponowanych

projektów architektonicznych dla Nowej Huty.