Dam sobie rad? to projekt pomocy samotnym matkom realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Pana prof. Jacka Majchrowskiego i Przewodnicz?cej Rady Miasta Krakowa Pani Ma?gorzaty Radwan- Ballada.

Projekt rozpoczynamy od 10 listopada 2008. Zapraszamy wszystkie samotne mamy b?d?ce w krytycznych sytuacjach ?yciowych:

 • po samotnym
 • urodzeniu dziecka
 • owdowia?e
 • po rozwodzie
 • po utracie oparcia w?ród bliskich
 • matki czuj?ce si? samotnieSiedziba projektu
:
Miejski O?rodek Inicjatyw Spo?ecznych,

Kraków, os. Centrum C 10 - przy Pl. Centralnym w Nowej Hucie I pi?tro,
dy?ury wtorki 12-14
tel: 012 642 21 56 , 0 512 502 668 i 0 668 557 239

 

W siedzibie projektu udzielane s? samotnym matkom informacje na temat:

 • bezp?atnej opieki do dzieci
 • bezp?atnej terapii dla dzieci z problemami
 • jak za?atwi? wa?n? spraw? urz?dow?
 • gdzie znale?? prac? i jak napisa? CV i list motywacyjny
 • gdzie uzyska? bezp?atn? porad? prawn?
 • i inne na temat problemów samotnych matek

W ramach projektu udzielane b?d? te? bezp?atne porady psychologiczne:
Uwaga! Obowi?zuj? wcze?niejsze zapisy!

?adna mama nie zostanie bez naszej pomocy.


W projekcie przewidywane s? warsztaty tematyczne w zale?no?ci od aktualnych potrzeb. Udzia? w projekcie i wszystkie oferowane us?ugi s? ca?kowicie bezp?atne!