1947 decyzja Jzefa Stalina o budowie ogromnej huty stali gdzie? na terenie Polski

1949 rozpocz?cie budowy pierwszego bloku mieszkaniowego (23.VI). Nowa Huta ma by? osobnym miastem na 60 tys. ludzi

1950 zatwierdzenie generalnego planu urbanistycznego i rozpocz?cie budowy kombinatu o mocy docelowej 1,5 mln ton stali rocznie. W??czenie Nowej Huty do Krakowa jako dzielnicy. Brygada Piotra O?a?skiego uk?ada podczas zmiany 24 tys,. cegie? wyprzedzaj?c przodownikw z warszawskiego Muranowa. Przy biciu kolejnego rekordu O?a?skiemu zostaje podrzucona rozpalona ceg?a. Wydarzenia te sta?y si? kanw? s?ynnego filmu A. Wajdy Cz?owiek z marmuru. Ukazuje si? pierwszy numer gazety Budujemy socjalizm.

1951 - otworzono pierwsze kino o nazwie Stal. Rozpocz?? dzia?alno?? amatorski teatr Nurt kierowany przez J. Kurczaba. Pod koniec roku oddano do u?ytku pierwszy obiekt kombinatu Zak?ad Konstrukcji Stalowych

1952 powstaje Przedsi?biorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego Miastoprojekt-Krakw. Uruchomienie pierwszej linii tramwajowej ??cz?cej Krakw z Nowa Hut?. W hucie rusza odlewnia staliwa. W swoim pierwszym meczu Stal Nowa Huta pokonuje 2:1 krakowsk? Garbarni?. Teren budowy odwiedza prezydent Boles?aw Bierut.

1953 - uko?czenie obwodnicy kolejowej ?l?sk-Kombinat Metalurgiczny-Tarnw. Otwarto pierwsze liceum (dzi? L.O. nr XI). Dzielnicowa Rada Narodowa zatwierdzi?a nawy g?wnych ulic: Lenina, Przodownikw Pracy, Planu 6-letniego i Rewolucji Pa?dziernikowej.

1954 uko?czenie portu Kujawy na Wi?le. Oficjalne uruchomienie kombinatu - pierwszy spust surwki z Wielkiego Pieca nr 1 oraz nadanie mu imienia W. Lenina. Zako?czenie budowy szpitala miejskiego obecnie im S. ?eromskiego. Otwarcie Klubu Mi?dzynarodowej Prasy i Ksi??ki. Przy budowie kombinatu pracowa?o 27 tys. osb, dzielnic? mieszkaniow? wznosi?o 9 tys., a w hucie pracowa?o 10 tys.

1955 przyznanie arch. Tadeuszowi Ptaszyckiemu I nagrody przez Rad? Pa?stwa za projekt i realizacj? Nowej Huty oraz II nagrody dla zespo?u architektw i urbanistw. Zako?czenie zabudowy Placu Centralnego. Otwarcie Teatru Ludowego.

1955- Opublikowany w czasopi?mie Kultura Poemat dla doros?ych A. Wa?yka powoduje szok w ca?ym kraju. Zdzieraj?c propagandow? zas?on? ukazuje on pos?pna rzeczywisto?? ?ycia na robotniczych osiedlach Nowej Huty (w tzw. Meksyku). By poprawi? obraz huty Sztandar M?odych wysy?a m?odego redaktora R. Kapu?ci?skiego. Ten odmalowuje tutejsze warunki w jeszcze ciemniejszych kolorach. Po wydrukowaniu artyku?u redakcja Sztandaru M?odych zostaje rozwi?zana a sam Kapu?ci?ski zagro?ony aresztowaniem ukrywa si? w?rd robotnikw Nowej Huty.

1956 uruchomienie walcowni blachy gor?cej. Otwarcie kawiarni Stylowa. Pierwsze obchody Dni M?odo?ci- cyklicznej imprezy z okazji ?wi?ta za?o?enia miasta. Ustanowienie odznaki Budowniczy Nowej Huty. Oddano do u?ytku du?e kino ?wit

1957 Rozpocz?cie budowy modernistycznegobloku szwedzkiego na obecnym os. Szklane Domy sta?o si? symbolem odrzucenia stalinizmu w architekturze. Otwarcie stadionu Klubu Sportowego Hutnik na Suchych Stawach. Konkurs SARP na proj. ko?cio?a na os. C-1 (zwyci??y? arch. Z. Solawa). Po?wi?cenie placu pod budow? pierwszego ko?cio?a w Nowej Hucie. Oddano do u?ytku kolejne du?e kino ?wiatowid. Gazet? Budujemy Socjalizm przemianowano na G?os Nowej Huty

1958 zako?czenie prac nad planem oglnym Nowej Huty. Na terenie Nowej Huty mieszka 100 tys. osb.

1959 konkurs na II etap rozbudowy Nowej Huty. Uruchomienie Cementowni NH. Produkcja stali w kombinacie osi?ga 1,5 mln ton.

1960 decyzja o usuni?ciu krzy?a z miejsca gdzie mia? powsta? ko?ci? doprowadza do zamieszek, ktre ogarniaj? ca?a Now? Hut?. W starciach z milicj? tocz?cych si? do rana nast?pnego dnia setki osb odnosi rany. Si?y porz?dkowe u?ywaj? broni palnej i dokonuj? licznych aresztowa?. Ten dzie? (27 kwiecie?) przechodzi do historii jako walka o Krzy? Nowohucki.

1963 zamkni?cie lotniska w Czy?ynach uwalnia ogromne tereny pod inwestycje i pozwala na wznoszenie o wiele wy?szych blokw ni? dawniej.

1964 nowe wersja planu oglnego Krakowa z zwi?zku z rozbudow? kombinatu (do 6,5 mln. ton stali)

1967 zwi?kszenie produkcji stali w HiL do 3,5 mln ton stali. Rozpocz?cie budowy osiedli na terenie dawnego lotniska. Hut? odwiedzi? prezydent Francji Charles de Gaulle

1968 rozpocz?cie budowy osiedli w Mistrzejowicach.

1969 - pod Muzeum Czynu Zbrojnego ustawiono czo?g rosyjski czo?g z czasw II wojny ?wiatowej IS (Jzef Stalin) 2 dzi? jedn? z ikon Nowej Huty.

1970 uko?czenie budowy Hali Sportowej Hutnik. Uruchomienie Elektrociep?owni w ??gu.

1972 W Nowej Hucie przebywa? I Sekretarz Komunistycznej Partii Kuby Fidel Castro.

1973 ods?oni?cie pomnika W. I. Lenina przy Alei R? proj. M. Koniecznego. Powi?kszenie terenu Nowej Huty o tereny wsi: Wyci??e, Ko?cielniki i ?uczanowice. Z huty zostaje wyodr?bnione przedsi?biorstwo Budostal

1975 pocz?tek budowy obiektw Politechniki Krakowskiej na terenie dawnego lotniska

1977 konsekracja ko?cio?a pw. Matki Bo?ej Krlowej Polski zw. Ark? Pana w Bie?czycach jest wielkim sukcesem polskiego ko?cio?a, a przede wszystkim krakowskiego metropolity Karola Wojty?y. Do?wiadczenia zdobyte podczas wielotysi?cznych spotka? z wiernymi (z barku ko?cio?a przez lata odbywa?y si? one pod go?ym niebem) wykorzysta? on potem gdy zosta? papie?em. Huta zatrudnia ona 38 tys. ludzi i produkuje 6,5 mln ton stali jest to apogeum jej rozwoju, ale osi?gni?te za cen? ogromnych zniszcze? ekologicznych i rabunkowej eksplatacji maszyn.

1979 nieudana prba zamachu na pomnik Lenina (eksplozja urwa?a mu tylko pi?t?). By nie tworzy? m?czennikw w?adze komunistyczne skazuj? g?wnego podejrzanego na 7 lat wi?zienia za... kradzie? maszyny do pisania. W czerwcu do Nowej Huty przyje?d?a papie? Jan Pawe? II. Wobec braku zgody na msz? pod Ark? Pana spotkanie z wiernymi odbywa si? w ogrodach klasztoru w Mogile.

1980 W sierpniu na wiadomo?? o wydarzeniach w Gda?sku wybuchaj? nieliczne, krtkotrwa?e przerwy w pracy, ale przechodz? one nieomal niezauwa?one. Huta nie bierze udzia?u w konflikcie mimo i? na przyje?d?aj?cych z Wybrze?a wagonach widniej? napisy: Krakowiacy nie Polacy- czemu nie strajkujecie ?. Lecz gdy zostaj? podpisane Porozumienia Sierpniowe w kombinacie im. Lenina do?? szybko powstaje najwi?ksza w Polsce organizacja zwi?zkowa NSZZ Solidarno??. W pa?dzierniku przyje?d?a tu Lech Wa??sa.

1981 Pierwsza msza ?wi?ta na terenie kombinatu. Z odwiedzinami przybywa Metropolita Krakowski F. Macharski. 13 grudnia wprowadzony zostaje stan wojenny. Huta odpowiada strajkiem, ktry po paru dniach zostaje st?umiony przy u?yciu czo?gw i transporterw opancerzonych. Organizacja zwi?zkowa NSZZ Solidarno?? schodzi do podziemia.

1982 Przez ca?y rok ka?dego 13 kolejnego miesi?ca dochodzi do star? z policj?, ktre po delegalizacji Solidarno?ci przeradzaj? si? w dwudniow? bitw?. W?adza nasila represje. M. Gil i E. Nowak zostaj? skazani na 4 lata za kierowanie strajkiem w hucie. Aresztowano te? ich nast?pc? S. Handzlika. 13 pa?dziernika zgin?? pod Arka Pana Bogdan W?osik.

1983 podczas swojej II Pielgrzymki do Ojczyzny papie? Jan Pawe? II konsekrowa? ko?ci? w Mistrzejowicach, gdzie proboszczem by? ks. K. Jancarz legendarny kap?an Solidarno?ci. Uko?czenie budowy Nowohuckiego Centrum Kultury. Aresztowano kolejnego ukrywaj?cego si? przywdc? ma?opolskiej Solidarno?ci W. Hardka

1987 W hucie wyprodukowano 100 mln ton? stali.

1988 kwietniowo- majowe strajki w kombinacie staj? si? pocz?tkiem nowej wiosny Solidarno?ci. Rozbity i pozbawiony przywdcw zwi?zek odradza si? i przyst?puje do walki o prawa robotnicze. Mimo brutalnej pacyfikacji huty strajki i studenckie manifestacje ogarniaj? coraz to nowe o?rodki w kraju.

1989 podczas obrad tzw. Okr?g?ego Sto?u komuni?ci zgadzaj? si? podzieli? w?adz?. Dochodzi do pierwszych, nie w pe?ni jeszcze wolnych, wyborw w ktrych Solidarno?? odnosi druzgoc?ce zwyci?stwo. W Nowej Hucie wyniki osi?gni?te w wyborach przez zwi?zek s? najlepsze w Polsce. Huta przyjmuje nazw? ?wiatowej s?awy projektanta urz?dze? hutniczych T. Sendzimira, a pomnik dotychczasowego patrona, W. Lenina, zostaje usuni?ty z al. R?. Symbolem nowych czasw jest powstanie nowego Placu Handlowego Tomex, gdzie odradzaj?ca si? prywatna inicjatywa uczy si? na nowo zasad normalnej ekonomii.

1990 rozpocz?cie budowy oczyszczalni ?ciekw Kujawy. Huta zatrudnia 27 tys. pracownikw

1991 zamiast wielkich blokowisk zaczyna si? pojawia? zabudowa jednorodzinna (m.in.) w Mistrzejowicach, Wzgrzach Krzes?awickich i Mogile. Zwi?kszenie ilo?ci samochodw skutkuje pojawieniem si? na obrze?ach Nowej Huty ca?ych miasteczek prowizorycznych gara?y zwanych blaszakami.

1992 otwarcie zaplecza O?rodka Telewizji Polskiej w ??gu

1993 otwarcie nowego szpitala. Mia? on nosi? imi? Jana Paw?a II, ale ze wzgl?du na oddzia? ginekologiczny, gdzie dokonuje si? aborcji, ko?ci? nie wyrazi? na to zgody. Ostatecznie patronem zosta? T. Rydygier.

1997 przekszta?cenie huty w jednoosobow? sp?k? Skarbu Pa?stwa. Powstaje Stowarzyszenie na Rzecz Powo?ania Muzeum Nowej Huty i Huty im. T. Sendzimira.

1998 za?amanie koniunktury na rynku producentw stali. Huta ogranicza produkcje do 2,2 mln ton stali.

1999 - likwidacja Fabryki Domw przy ul. Dobrego Pasterza. Zako?czenie budowy oczyszczalni Kujawy. W hucie zatrudnienie spada do 16,5 tys. Cz??? pracownikw przechodzi na wcze?niejsze emerytury inni znajduj? miejsca pracy w ktrej? z 22 sp?ek do wyodr?bnionych z huty.

2003 Huta im. Sendzimira wraz z innymi wchodzi w sk?ad koncernu Polskie Huty Stali i zostaje sprzedane hinduskiemu biznesmenowi Lakshmi Mitatalowi- potentatowi w bran?y hutniczej i w?a?cicielowi koncernu Mittal Steel.

2004 prby rewitalizacji dzielnicy Nowa Huta przez zwi?kszenie nak?adw finansowych oraz promocji tej cz??ci Krakowa. m. in.: powstanie Teatru Nowa ?a?nia na os. Szkolnym i Oddzia?u Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty na os. S?onecznym.