Stowarzyszenie Na Rzecz Powo?ania i Rozwoju Muzeum Nowej Huty i Huty T. Sendzimira – partner koordynuj?cy 50 – lecie Nowej Huty przy wspó?udziale finansowym Gminy Miasta Krakowa wyda?o tomik wierszy nowohuckiej poetki Barbary Brzezi?skiej pt. „ Z fortepianem w tle ” . W tomiku zawarte s? osobiste wyznania autorki dedykowane najbli?szym osobom , a tak?e wiersze opisuj?ce jej prywatne spostrze?enia na temat otaczaj?cego j? ?wiata . W utworach poetki mo?emy znale?? tak?e takie , które opisuj? pi?kno Nowej Huty . Oto przyk?ad :

„ Rzecz o Nowej Hucie ” – Barbara Anna Brzezi?ska

topole dzi? strzeliste

pami?tam

w?t?e jak ja

szumia?y piosenki

na dwa g?osy

skrzypce cyga?skie Na Willowym

pami?tam

i glissanda puzonów z kot?owni

przy Centralnym

?aweczki

po?ród kwietnych pól

dawnej Alei Ró?

dzieci

z kromkami pocukrowanego chleba

i legendarny smak

szynki z t?uszczykiem w niedziel?

widz?

pi?tki w misternie pozszywanych

szarych zeszytach

z tabliczk? mno?enia na ko?cu

siebie na wielkim rowerze

w spodniach kaloryferach

za ma?ych na brata

motory ?u?lowców

i szklan? wat? pod rusztowaniami

pi?kn? mam? po mlecznej k?pieli

i w klubie MPiK ojca nad pras?

wiern? niani?

na prawach cz?onka rodziny

pami?tam

morze kamieni okr?g?ych

pod budow? Arki

bitw? o Krzy?

i strach

z okna ogl?dane ro?linki

w miejscu ko?cio?a na Szklanych Domach

a proboszcz od Cystersów

od lat wita imieniem

zbyt ?mia?e marzenia kole?anek

spe?ni?y si? mnie

cho? los

nie da? tego

na co si? zwykle czeka

czasem

pod Dworkiem Matejki

?ladów dzieci?stwa

szukam


Polecamy serdecznie osobist? lektur? tomiku traktuj?c j? jako chwil? odpr??enia i balsamu dla duszy .

Kolejn? pozycj? wydan? przez Stowarzyszenie jest zbiór wierszy Barbary Urba?skiej pt. „ … podnosz? z ziemi przez poszanowanie … ” . Autorka skupia si? z kolei na duchowej sferze . Wi?kszo?? jej poezji nawi?zuje do Ko?cio?a , sporo miejsca poetka po?wi?ca równie? przyrodzie a tak?e swojemu – jak to nazywa w jednym ze swoich wierszy – miejscu na ziemi – Nowej Hucie , które odnalaz?a po latach krajowych podró?y . Poni?ej prezentujemy ten wiersz .

„ Mojemu miejscu na ziemi ” – Barbara Urba?ska

Ju? nie wiem, czy to by?y drzewa,

Czy na cmentarzu w?asne groby,

Czy wielki strajk, pancerne wozy,

Rado?? wolno?ci, cie? ?a?oby,

A mo?e zwyk?e, ludzkie sprawy,

To wszystko, co si? tu zdarzy?o,

Czy mo?e tutaj prze?ywana

Moja jedyna, trudna mi?o?? –

I ja, outsider, cz?owiek znik?d

/ bo mego „ sk?de? ” nie pami?tam/,

Poczu?am nowym serca rytmem,

?e tu jest moja Ziemia ?wi?ta,

?e ja jestem ju? „ ze Lwowa ”,

?e ja ju? w?a?nie st?d pochodz?.

St?d – to nie znaczy, ?e z Krakowa.

St?d, z Huty. Ju? nie jestem w drodze.

Mam swoje miejsce na tym ?wiecie,

Moje, kochane i znajome –

Miejsce, za którym umiem t?skni?,

Które jest – wreszcie – moim domem …