(I edycja 01.01.2010 30.04.2010, II edycja 01.05.2010 31.12.2010)

Zesp? Teatru troch? Innego powsta? przy Stowarzyszeniu Skrzyd?a Centrum Terapii, Sztuki i Integracji w Krakowie, w 2003 roku. Niew?tpliwie, najwi?kszym osi?gni?ciem Teatru s? trzy premiery, ktre do tej pory wystawiono. By?y to sztuki oparte na tekstach Antoinea Saint-Exupryego, Samuela Becketta oraz Franza Kafki. Rwnolegle do pracy teatralnej prowadzone s? r?norodne warsztaty rozwijaj?ce aktorw. Nie inaczej dzieje si? w tym roku.

Ju? w styczniu rozpocz?li realizacj? I edycji projektu Lekcje teatru lekcje ?ycia 2010. G?wnym dzia?aniem podj?tym w jego ramach by?o przeprowadzenie warsztatw twrczych dla aktorw Teatru troch? Innego. Mia?y one na celu rozwj grupy teatralnej, wprowadzenie do zespo?u nowych uczestnikw, rozpocz?cie prb do nowego spektaklu oraz przeprowadzenie czterech blokw ?wicze?: choreoterapeutycznych, muzykoterapeutycznych, dramowych i psychodramatycznych.

Projekt kontynuuje dzia?ania z lat poprzednich. Pozwala to na to, by uczestnicy rozwijali si? systematycznie, nabywali nowych umiej?tno?ci bazuj?c na tym czego nauczyli si? wcze?niej. Z kolei to powoduje, ?e obecno?? na zaj?ciach przyczynia si? do zmiany jako?ci ?ycia aktorw. Pomaga rozwi?zywa? im konkretne problemy, z ktrymi borykaj? si? na co dzie?:

  • zaj?cia daj? mo?liwo?? wyj?cia z izolacji w?asnego ?rodowiska
  • przyczyniaj? si? do obalania nieprawdziwego, zinfantylizowanego wizerunku osb niepe?nosprawnych, oraz funkcjonuj?cych krzywdz?cych stereotypw na temat ich twrczo?ci
  • umo?liwiaj? realizacj? w?asnej aktywno?ci przez rodzicw i rodziny uczestnikw

Dzi?ki, podpisanej jeszcze w ubieg?ym roku, umowie dotacji z Fundacj? PZU, mogli rozpocz?? dzia?ania od pierwszych dni stycznia. Pozyskali kolejne fundusze ze ?rodkw finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz?cych z Funduszu Promocji Kultury (Umowa dotycz?ca dofinansowania dzia?a? w ramach Programu Edukacja Kulturalna). Pozwala to na op?acenie tegorocznych kosztw projektu, oraz umo?liwia prac? nad now? premier?.

Zaj?cia prowadzone s? bez przerw a pozyskane dotacje pozwalaj? planowa? z wyprzedzeniem nast?pne dzia?ania. W maju rozpocz?li II edycj? projektu. W czerwcu uczestniczyliw Mi?dzynarodowym Biennale IX Spotkaniach Teatralnych Terapia i Teatr w ?odzi, prezentuj?c spektakl pt. Proces3. Obecnie skupiaj? swoje si?y na pracy nad nowym spektaklem pt. Billy kaleka. Podstaw? scenariusza jest tekst Martina McDonagha pt. Kaleka z Inishmaan. Ci?gle poszukuj? nowych osb zainteresowanych twrczo?ci? teatraln?, chc?cych wyst?powa? na scenie. Ale nie tylko; s? otwarci na wsp?prac?z pedagogami i wolontariuszami. Ch?tnie nawi??? kontakt ze studentami kierunkw pedagogicznych i artystycznych. Szczeg?owe informacje mo?na uzyska? telefonicznie 510 150 139, mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na stronie internetowej www.skrzydla.org.pl

Projekt jest realizowany z udzia?em ?rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt finansowany ze ?rodkw Fundacji PZU.