Yacht Klub Polski Kraków (tel. 012 644 31 00) dojazd: do ko?ca ul. Klasztorn?, a nast?pnie po prawej stronie zjazd pod mostem Wandy w lewo i ok. 300 m dalej znajduje si? brama na teren Yacht Klubu. Znajduje si?  tu wypo?yczalnia sprz?tu ?eglarskiego i jest sporo miejsca na biwak. Niedaleko, te? znajduje si? zabytkowe roma?skie opactwo cystersów w Mogile.

 1. Wyp?ywamy i kierujemy si? w gór? rzeki. Przep?ywamy pod mostem Wandy.
 2. Dalej, naprzeciwko Elektrociep?owni w ??gu znajduje si? jeden z wielu fortów austriackich Twierdzy Kraków, postawiony tu przed I wojn? ?wiatow?. Budynki Elektrociep?owni w ??gu wyznaczaj? granic? mi?dzy Krakowem a dzielnic? Nowa Huta. Brzegi Wis?y w stanie naturalnym – poro?ni?te trzcinami i drzewami.
 3. Port P?aszów. Mo?na st?d doj?? do stacji benzynowej przy Trasie Nowohuckiej.
 4. ?luza na D?biu. Po przep?yni?ciu przez ni? po lewej stronie wida? zabudowania Krakowskiej Stoczni Rzecznej.
 5. Przep?ywamy pod trzema mostami – dwa kolejowe i most Kotlarski wybudowany mi?dzy nimi przed paru laty.
 6. Most Powsta?ców ?l?skich, dalej szcz?tki mostu Podgórskiego zwanego Mostem Franciszka Józefa.
 7. Most Pi?sudskiego o charakterystycznej nitowanej konstrukcji. U jego wylotu, na prawym brzegu Wis?y przy ulicy Kalwaryjskiej znajduje si? klub Korona z krytym basenem.
 8. Dalej uj?cie rzeczki Wilgi i Most Grunwaldzki – przed?u?enie Alei Dietla. Aleje Dietla i Daszy?skiego s? zbudowane w korycie Starej Wis?y.
 9. Tu? za Mostem Grunwaldzkim po lewej stronie Centrum Sztuki Japo?skiej. Po prawej przysta? ?eglugi pasa?erskiej. Pod Mostem Grunwaldzkim, na prawym brzegu, znajduj? si? toalety. Mo?na przenocowa? przy bulwarze.
 10. Dalej Wawel, a potem Most D?bnicki. Przed Mostem D?bnickim, na lewym brzegu przy barze piwnym, znajduje si? ?róde?ko z mineraln? wod? jurajsk? ciesz?ce si? du?? popularno?ci? w?ród krakowian, pomimo do?? intensywnego zapachu  siarkowodoru. Posiada ona podobno w?a?ciwo?ci lecznicze. Odradzamy nocowanie przy bulwarach, gdy? mo?emy tam mie? do czynienia z bardzo ró?nym towarzystwem. Brak tutaj sanitariatów, a nawet naturalnego ustronnego miejsca, chocia? okolica jest bardzo ucz?szczana.
 11. Dalej przysta? WOPR-u i AZS-AWF oraz Klubu Nadwi?lan. Na miejscu spalonego budynku TKKF Krakus stoi teraz hotel.
 12. Potem mijamy uj?cie Rudawy. Na przeciwko niego znajduje si? posterunek policji wodnej, a obok barka Bractwa Wodnego “Retman”, gdzie mo?emy pyta? o mo?liwo?? przycumowania.
 13. Klasztor Norbertanek, znajduje si? za uj?ciem Rudawy. Mo?emy tu biwakowa?, ale musimy si? liczy? z towarzystwem osób bezdomnych.  Na  prawym brzegu budynki klasztoru Salezjanów i Salezja?kiej Organizacji Sportowej.  Salezjanie od lat organizuj? szkolenia i obozy ?eglarskie.
 14. W klubie pi?karskim “Tramwaj” znajduj?cym si? dalej na prawym brzegu , mo?na wzi?? natrysk, a nawet przespa? si? w niedrogim hoteliku. Na lewym brzegu stacja benzynowa. Na terenie  pobliskiego osiedla  mieszkaniowego, mo?emy zakupi? ?ywno??.
 15. Kolejnym mostem, jest most Zwierzyniecki, a przed nim na lewym brzegu w g?ównym budynku Kolejowego Kluby Wodnego, znajduje si? elegancki hotel.
 16. Nast?pnym mostem jest akwedukt, ale nie mo?na przej?? po nim na drug? stron? rzeki. Jest to odnoga ruroci?gu Raba II, któr? transportuje si? wod? do lewobrze?nych dzielnic.
 17. Za nim, po lewej stronie jest las l?gowy zwany “krakowsk? d?ungl?”, w którym l?gnie si? i ?eruje 60 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie, jak dziwonia, remiz, ?wierszczak, strumieniówka, derkacz i g?siorek.
 18. Przegorza?y. Nad okolic? góruje ogromna rezydencja – willa nale??ca przed wojn? do krakowskiego architekta Szyszko-Bohusza. W czasie wojny by?a rezydencj? Hansa Franka, a obecnie jest w?asno?ci? Uniwersytetu Jagiello?skiego. Po drugiej stronie Ska?ki Twardowskiego.
 19. Przep?ywamy obok zabytkowych wodoci?gów i klasztoru Kamedu?ów na Bielanach.
 20. Stopie? wodny Ko?cuszko wybudowany w roku 1996 na 67 kilometrze Wis?y jest cz??ci? obwodnicy Krakowa.
 21. Klasztor Benedyktynów w Ty?cu. Sprowadzi? ich tutaj król Kazimierz Odnowiciel w roku 1044. Jest on po?o?ony na skale w po?owie której wida? jaskini?. Ju? w czasach staro?ytnych istnia? tu gród w którym,w czasach zagro?enia chroni?a si? okoliczna ludno??.
 22. Je?eli nie chcemy p?yn?? dalej, zawracamy z powrotem do Krakowa. Z tym, ?e ?eglowno?? Wis?y ko?czy si? za Yacht Klubem, z którego wyp?yn?li?my na terenie ?luzy w Przewozie.