Wyje?d?amy ze stadniny i skr?camy w lewo. Nast?pnie ul. Zes?awick?. Jest to w?ska droga prowadz?ca mi?dzy zabudowaniami typu wiejskiego, bez chodników i poboczy. Ul. Zes?awicka prowadzi zboczem doliny D?ubni wznosz?c si? ?agodnie na odcinku ok. 350 m, tj. praktycznie do kra?ca zabudowa?, za którymi równie ?agodnie opada dalsze 300 m na poziom rzeki. Od lewej przy zje?dzie widok na dolin? D?ubni i osiedle Mistrzejowice z zaznaczaj?c? si? na jego skraju wynios?o?ci? skrytego w zieleni fortu Mistrzejowice.

Za biegiem D?ubni droga skr?ca pod most kolejowy [0,7 km] , prowadz?c jej lewym brzegiem, okolonym wierzbami i olszynami; od prawej wysokie zbocze doliny. Jest to naj?adniejszy odcinek trasy. Nawierzchnia ul. Zes?awickiej ju? przed mostem staje si? gruntowa, lecz dobrze utwardzona. Po 0,5 km od mostu doje?d?amy na skraj wyrobisk powsta?ych z pozyskania gliny dla cegielni w Zes?awicach. Od góry [od prawej] dochodzi tu Szlak Twierdzy Kraków, za którym jedziemy niespe?na 100 m, a? do mostu dla pieszych przez D?ubni? [1,2 km], na jej zakr?cie, u uj?cia potoku Baranówka. Na przeciwnym brzegu widoczne ogródki dzia?kowe.

Nie zmieniaj?c kierunku jedziemy prosto ul. Zes?awick?, nieco pod gór?, a? do ?ó?tego budynku stacji pomp po lewej. Natomiast od prawej wsp. wyrobiska. Nawierzchnia drogi pogarsza si?, jest twarda, lecz niezbyt równa, z szeregiem rozsypanych i uwalcowanych stert cegie?. Wnet jednak doje?d?amy do asfaltu ul. Jeziorany [1,7 km], skr?caj?c w lewo na most na Baranówce. Ul. Jeziorany prowadzi dojazd do wsp. wyrobisk. Nie zaobserwowano jednak ruchu wywrotek; sytuacji w tym zakresie nie rozpoznano. Ul. Jeziorany, któr? jedziemy zaledwie 200 m do przeci?cia z ul. Morcinka jest jednak szeroka, co przy ewentualnym ruchu pojazdów ci??kich nie stworzy sytuacji kolizyjnych.

Przekroczywszy ul. Morcinka [1,9 km] – wje?d?amy na wprost na szutrow? drog? prowadz?c? pod gór?, ok. 200 m parowem, pod gór?, nast?pnie otwartym polem, ju? praktycznie p?asko. Osi?gn?wszy przewy?szenie [230,8 m npm] rozpoczynamy ?agodny zjazd ku widocznej linii kolejowej Kraków – Warszawa. Za nami – panorama Nowej Huty; na kierunku jazdy zza drzew mo?na wypatrzy? sylwet? ko?cio?a w Raciborowicach. Nawierzchnia drogi ulega poprawie, jest ponownie wyszutrowana, aczkolwiek nie tak równa, jak na pocz?tku. Po ok. 200 m od wsp. kulminacji, a ok. 300 m przed wiaduktem kolejowym przekraczamy granic? miasta Krakowa i gminy Micha?owice. Przeje?d?amy pod wiaduktem [2,9 km], po podwójnym zakr?cie wracaj?c do poprzedniego kierunku jazdy. Po 0,5 km przejazdu drog? gruntow?, o do?? przyzwoitej nawierzchni osi?gamy zabudowania Raciborowic i skrzy?owanie z szos? Batowice – Prusy, któr? przecinamy obok przystanku MPK linii 250 wje?d?aj?c na asfalt, którym lekko pod gór? doje?d?amy do zabytkowego XV-to w. ko?cio?a w Raciborowicach [3,6 km].

Raciborowice - 100 m od ko?cio?a – sklep; przy przystanku MPK pocz?tek szlaku pieszego czarnego do Ksi??niczek [do szlaku czerwonego Ko?ciuszki] – wzd?u? D?ubni wskazuje dalsz? tras? przejazdu. Za Raciborowicami droga gruntowa, trawiasta, miejscami przechodz?ca w ?cie?k?.

Powrót t? sam? tras?.