16 wrze?nia

Dnia 16 wrze?nia 2011 w ramach obchodw Europejkiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu odby? si? rajd rowerowy wok? ??k Nowohuckich dla m?odzie?y z nowohuckich szk? oraz wyst?p dzieci z Przedszkola 152. ??cznie w imprezie wzi??o udzia? 180 osb, w tym 100 rowerzystw oraz 80 dzieci z przedszkoli.

Spotkanie odby?o si? przed Nowohuckim Centrum Kultury. Rajd rowerowy Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Pani Bo?ena Kutrzeba - Nikiel oraz Dyrektor Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa - Pani Ewa Olszowska - Dej. Po przemwieniach na scenie wyst?pi?o 30 dzieci z Przedszkola 152 ze spektaklem na temat segregacji ?mieci. Nast?pnie rozpocz?? si? rajd rowerzystw wok? ??k Nowohuckich, w ktrym brali udzia? uczniowie oraz wychowawcy ze Szko?y Podstawowej nr 92, Zespo?u Szk? Gastronomicznych nr 1, III Liceum Oglnokszta?c?ce, Zesp? Szk? Budowlanych "Chemobudowa - KRAKW", XI Liceum Oglnokszta?c?ce oraz Gimnazjum nr 42.

W tym czasie dzieci z Przedszkola 108 uczestniczy?y w lekcji edukacyjnej, ktrej tematem by?y ??ki Nowohuckie. Prowadzi?a je Pani Jolanta Sendur z Urz?du Miasta Krakowa. Uczestnicy rajdu oraz dzieci z przedszkoli otrzyma?y drobne upominki w postaci koszulek, kamizelek odblaskowych i innych akcesorii.

Serdecznie dzi?kujemy za czynny udzia? szk? oraz przedszkoli w obchodach Eurpejskiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu.

 

27 czerwca - 31 sierpnia

W okresie wakacyjnym podopieczni Placwek Opieku?czo - Wychowawczych Wsparcia Dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty brali udzia? w licznie przygotowanych atrakcjach kulturalno rekreacyjnych.

W dniach od 13 do 23 lipca 2011r. trzydziestu podopiecznych pojecha?o na koloni? letni? do Jordanowa. Na codziennych w?drwkach poznawali okolic?, o?rodka oraz miasto. Je?li pogoda dopisa?a, pod czujnym okiem ratownika korzystali z basenu na terenie o?rodka. Odbywa?y si? zawody sportowe: babington, pla?owa pi?ka siatkowa. Dzieci bardzo si? ze sob? z?y?y, zintegrowa?y. Przy po?egnaniach polecia?o wiele ?ez.

Z Jordanowa nasi podopieczni pojechali na wycieczk? do Suchej Beskidzkiej. Tam zwiedzali Zamek. Najbardziej zainteresowani byli legend? o dziedziczce, ktra po ?mierci pojawia si? noc? na kru?gankach. Potem udali si? do Karczmy Rzym, gdzie wg legendy diabe? z?apa? Pana Twardowskiego. Byli rwnie? Parku Zabaw Dzieci?cych Niwa Park w miejscowo?ci Osielec.

W Krakowie rwnie? nie brakowa?o atrakcji. Do ciekawych przedsi?wzi?? nale?a?o zwiedzanie fabryki cukierkw Ciu Ciu, gdzie dzieci przygl?da?y si? procesowi tworzenia s?odyczy i mia?y okazj? sprbowa? ich tu? po tym, jak zosta?y zrobione. Raz w tygodniu przy ?adnej pogodzie dzieci korzysta?y z boiska Wielofunkcyjnego MDK, gdzie odbywa?y si? zaj?cia sportowe, a dwa razy w tygodniu chodzi?y na p?ywalnie (Basen Wandzianka i Com Com Zone w zale?no?ci od pogody). Dzieci odwiedzi?y rwnie? Yacht Klub, Muzeum Nowej Huty, Muzeum Manggha, kopiec Wandy i Pi?sudskiego, Muzeum In?ynierii Miejskiej, wystawy w NCK, Muzeum Lotnictwa. By?y rwnie? na Strzelnicy pneumatycznej, ?ciance wspinaczkowej i w Parku Edukacji Rozwojowej. Opiekunowie zabrali podopiecznych na spacer do Parku Lotnikw i nad Zalew Nowohucki.

Nasze dzieci bra?y rwnie? udzia? w projekcie Krlewskie wakacje organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju. W programie by?a zabawa w Parku Wodnym, seans filmowy w kinie Kijw, posi?ek w pizzerii, zwiedzanie Krypty Zas?u?onych na Ska?ce oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Podziemia Rynku.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty oraz dzieci dzi?kuj? Fundacji Demos oraz ENION SA za wsparcie finansowe, ktre pozwoli?o w organizacji letniego wypoczynku.

 

10.05.2011

Odby?o si? spotkanie w Szkole Podstawowej nr 100 z przedstawicielami Kuratorium O?wiaty w sprawie Dzia?alno?ci Placwki opieku?czo - wychowawczej Gwiazdeczki prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Tematem by?a ewaluacja szko?y.

 

15-16 kwietnia 2011

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty z Forum dla Nowej Huty zorganizowa?o obchody Dni Ziemi 2011. Jak co roku udzia? w rajdzie rowerowym wok? ??k Nowohuckich wzi??a m?odzie? z krakowskich szk?: Gimnazjum nr 42, Szko?a Podstawowa nr 92, III Liceum Oglnokszta?c?ce, Zesp? Szk? Mechanicznych 3,Zesp? Szk? Budowlanych "CHEMOBUDOWA - KRAKW, Zesp? Szk? Gastronomicznych nr 1, Zesp? Szk? Poligraficznych, Przedszkole 108. Wszystkim uczestnikom serdecznie dzi?kujemy. Dnia 16 kwietnia odby?a si? wycieczka do Lanckorony dla dzieci z placwek opieku?czych.

 

12.05-02.10.2011

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Micha? Niezabitowski, zaprasza 11 maja o godz. 18.00 na otwarcie wystawy Zagrajmy to jeszcze raz Muzyka Nowej Huty 1950-2000. Kuratorem wystawy jest Pawe? Jag?o.

 

6.05 - 30.09.2011

Trwa projekt dla szk? Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia prowadzony przez Zesp? Jednostek Edukacyjnych Wojewdztwa Ma?opolskiego os. Teatralne 4a. Projekt obejmuje placwki opieku?czo-wychowawcze prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przy os. Alberty?skim i os. Wysokim. Wolontariusze pomagaj? w nauce, organizuj? Dzie? Dziecka, imprez? na zako?czenie Roku Szkolnego, kurs pierwszej pomocy, zbirk? artyku?w szkolnych, konkursy, a na zako?czenie wycieczk? autokarow?.

 

7 kwietnia 2011

Sidmego kwietnia bie??cego roku mia?a miejsce konferencja Forum Regionw towarzysz?ca 21. Krakowskiemu Salonowi Turystycznemu pod patronatem Marsza?ka Wojewdztwa Ma?opolskiego. Konferencja pozwoli?a na wymian? wiedzy oraz do?wiadcze? w zakresie produktu regionalnego. Zosta?y omwione zagadnienia z zakresu produktu turystycznego, regionalnego oraz ich wzajemnych zale?no?ci a tak?e szans i zagro?e? dla rozwoju regionu w zwi?zku z planowanym lub funkcjonuj?cym produktem. Miejscem konferencji by?o Muzeum Stanis?awa Wyspia?skiego.