28 marzec 2012

Uczestnictwo Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w Walnym Zebraniu Organizacji Pozarz?dowych odno?nie wyboru kandydatw do Krakowskiej Rady Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego.

 

luty 2012

Forum dla Nowej Huty pomog?o w zorganizowaniu dzieciom ze ?wietlic ?rodowiskowych ferii zimowych. Dzieci uczestniczy?y w zaj?ciach ?wietlicowych (plastycznych, sportowych), chodzi?y na Basen Mi?dzyszkolny na os. Kolorowym, lodowisko, wycieczki do ciekawych miejsc w Krakowie, by?y w kinie Agrafka oraz w Anikinie. Odwiedzi?y nasze ?wietlice dzieci z miejscowo?ci Klucze i zosta?y zaproszone na pocz?stunek na jedn? ze ?wietlic. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty na zako?czenie ferii zimowych dzi?ki sponsorom zorganizowa?o ca?odniow? wycieczk? do Zakopanego dla 50 podopiecznych.

 

16 stycznia 2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty uczestniczy?o w spotkaniu Wyborczym Komisji Konsultacyjnej dot. realizacji zada? z zakresu edukacji ekologicznej dla Wojewdztwa Ma?opolskiego w 2012 r.

 

29 wrze?nia 2011

Dnia 29 wrze?nia przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu "Krlewskie wakacje" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju dla dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych. Spotkanie odby?o si? z Muzeum Narodowym w Krakowie. Po sprawozdaniu z realizacji projektw zosta?y wr?czone uczestnikom statuetki i dyplomy.

 

22 stycze? 2012

Nawi?zali?my wsp?prac? z dwutygodnikiem spo?eczno?ci Nowej Huty Lodo?amacz. Jest to pismo kulturalno spo?eczne powsta?e jako inicjatywa Teatru ?a?nia Nowa. Na ?amach Lodo?amacza dowiemy si? wszystkiego o Nowej Hucie . Dost?pne w Nowohuckim Centrum Informacji, Biurze Lokalnym Nowa Huta.

 

3 pa?dziernika - 27 pa?dziernika 2011

Dyrektor Wydzia?y Spraw Spo?ecznych Urz?du Miasta Krakw zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarz?dowe oraz podmioty do wzi?cia udzia?u w konsultacjach projektu uchwa?y Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powo?ywania cz?onkw oraz organizacji i trybu dzia?ania Krakowskiej Rady Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego.

Konsultacje odbywa? si? b?d? w dniach 3 pa?dziernika - 27 pa?dziernika 2011.

Szczeg?owe informacje dost?pne s? na portalu dla organizacji pozarz?dowych na : www.ngo.krakow.pl

 

20 wrze?nia 2011

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty z Forum dla Nowej Huty zorganizowa?o w ramach obchodw Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu - X Dzie? Dziedzictwa Kulturowego Nowej Huty. Do tego wydarzenia przy??czy?y si? nowohuckie O?rodki Kultury, umo?liwiaj?c bezp?atne zwiedzanie:

Dworek Jana Matejki w Krzes?awicach (Ul. Wa?kowicza 25)

O?rodek Kultury C.K. Norwida (Os. Grali 5)

Teatr Ludowy (Os. Teatralne 34)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddzia? Dzieje Nowej Huty (Os. S?oneczne 16)

Muzeum Archeologiczne w Krakowie Oddzia? Nowa Huta (Ul. Sasanek 2A)

Nowohuckie Centrum Kultury (Aleja Jana Paw?a II 232)

Muzeum Lotnictwa Polskiego (Al. Jana Paw?a II 39).

Serdecznie dzi?kujemy partnerom za cykliczny udzia? w przedsi?wzi?ciu.