17 maja 2012

Dnia 17 maja w Urz?dzie Miasta Krakowa na Placu Wszystkich ?wi?tych Prezydent Miasta Krakowa zwo?a? Walne Zgromadzenie Organizacji Pozarz?dowych, odby? si? rwnie? nabr na kandydatw do Krakowskiej Rady Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego.

 

maj- czerwiec-lipiec

Cykl spotka? dotycz?cych dalszego funkcjonowania Placwek Opieku?czo Wychowawczych Wsparcia Dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie ; z Towarzystwem Przyjaci? Dzieci, z dyrektor Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani? Jzef? Grodeck?, Jolant? Chrzanowsk?, z przedstawicielami Urz?d Miasta Krakowa ze Stowarzyszeniem Siemacha , z rodzicami , kuratorami s?dowymi i spo?ecznymi, Rad? Dzielnicy XVI oraz z innymi organizacjami pozarz?dowymi.

 

kwiecie? 2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty uczestniczy?o w spotkaniu Okr?g?ego Sto?u Edukacyjnego w Krakowie.

Prezydent Jacek Majchrowski zaprosi? rodzicw oraz przedstawicieli organw, stowarzysze? zajmuj?cych si? rozwojem edukacji.

By?y prowadzone dyskusje zwi?zane z dzia?aniem podejmowanym przez Urz?d Miasta Krakowa zwi?zanym z restrukturyzacj? sieci szk? i placwek oraz racjonalizacj? wydatkw.

 

kwiecie? 2012

Obchody Dni Ziemi 2012 mia?y charakter oglnokrajowy. W tym roku odby?y si? 20-21 kwietnia w Bie?anowie.

Ich celem by?o skupienie uwagi jak najwi?kszej liczby osb o tematyce zwi?zanej z ochron? ?rodowiska naturalnego. By?a to impreza organizowana wsplnie z Wydzia?em Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa. Obchody Dni Ziemi rozpocz??y si? r?nego rodzaju akcjami i przedsi?wzi?ciami organizowanymi przez krakowskie placwki o?wiatowe min. przedszkola, szko?y, m?odzie?owe o?rodki i domy kultury a tak?e organizacje i stowarzyszenia zajmuj?ce si?, na co dzie? z ekologi?. Dzia?ania ekologiczne mia?y za zadanie przybli?y? tematyk? ochrony ?rodowiska. Dzieci uczestniczy?y w konkursach, turniejach o przyrodzie, sprz?ta?y tereny wok? swoich szk?, odby?o si? rwnie? promowanie zdrowego ?ywienia.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w ramach obchodw Dni Ziemi, jak co roku zorganizowa?o Rajd Rowerowy wok? ??k Nowohuckich, ktry odby? si? 20 kwietnia

o godzinie 10.00. W uroczystym otwarciu wzi?li udzia? Pani Jolanta Sendur Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK oraz Pani Bo?ena Kutrzeba- Nikiel Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Odby?a si? lekcja edukacyjna dla przedszkolakw nt. ??k Nowohuckich prowadzona przez Pani? Jolant? Sendur. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Kolejn? atrakcj? zorganizowan? przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty by?a wycieczka autokarowa szlakiem Bursztynowym Greenways ( Szlak Solny ) do Kopalni Soli w Wieliczce. Odby?a si? ona 21 kwietnia i wzi??o w niej udzia? 44 dzieci z Nowej Huty. Dzieci zwiedzi?y Kopalni? Soli z panem przewodnikiem a w niej min. Komor? Miko?aja Kopernika , kaplic? ?w. Kingi, wys?ucha?y legendy o pier?cieniu ?w. Kingi, komor? Jzefa Pi?sudzkiego. Na zako?czenie wycieczki dzieci uda?y si? do baru Solny Skarbaby zje?? pyszna pizz?.

 

25 kwietnia 2012

W dniu 25 kwietnia pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przygotowali stoisko informacyjne dotycz?ce dzia?alno?ci naszych placwek w przedsi?wzi?ciu z okazji Dnia Wolontariusza , ktry odby? si? na Uniwersytecie Ekonomicznym. By?o bardzo du?e zainteresowanie w?rd studentw, pozyskali?my wolontariuszy.

 

18 kwietnia 2012

Dnia 18 kwietnia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty odby?a si? wystawa Nowa przestrze? Modernizm w Nowej Hucie, uczestniczyli w niej pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty.

 

marzec 2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty zorganizowa?o dla dzieci ze ?wietlic udzia? w Akademii Filmowej Kina Agrafka, Fundacji Orange i Fundacji Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison.

Wyk?ady te by?y po?wi?cone etapom powstawania dzie?a filmowego, re?yserii, scenariusza oraz muzyki. Wyk?ady te trwa?y do maja.