15-16 listopada 2012

W dniach 15-16 listopada odby? si? Ma?opolski Kongres Polityki Spo?ecznej- ( Nie ) czekajac na staro??. Temat debaty " W okowach dyktatury m?odo?ci".: Celemby?a prezentacja wzajemnego postrzegania sie pokole?, w?asciwegokszta?towania relacji miedzypokoleniowych oraz poznania priorytetw i wartosci, ktre charakterystyczne s? dla tych dwch pokole?. Uczestnicy dyskutowali rwniez z tez? zawart? w tytule debaty oraz rozmawiali m.in. o konsekwencjach tego stanu rzeczy.

 

8-10 pa?dziernika 2012

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ( MiLA) we wsp?pracy z Forum dla Nowej Huty i Stowarzyszeniem '??ki Nowohuckie" zorganizowa?o obrady Polsko- Ukrai?skiego Okrag?ego Sto?u. Celem spotkania by?a wymiana do?wiadcze? z partnerami ukrai?skimi z Krzywego Rogu- Krzyworosk? Agencj? Rozwoju Regionalnego oraz EkoCentr-K, jak rwnie? prezentacja realizowanych w Nowej Hucie od lat dzia?a? w zakresie tworzenia partnerstwa trjsektorowego . Stowarzyszenie w pierwszym dniu konferencji przedstawi?o prezentacje jednego ze swoich projektw " Switlice ?rodowiskowe w Nowej Hucie."

 

21 wrze?nia 2012r

Europejski Tydzie? Zrwnowa?onego Transportu 2012 w Nowej Hucie ..

W dniu 21 wrze?nia 2012 w ramach obchodw Europejskiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przygotowa?o ju? cyklicznie rajd rowerowy wok? ??k Nowohuckich dla m?odzie?y z nowohuckich szk? . Przedszkolaki z Przedszkola nr 152 przygotowa?y przepi?kny ekologiczny program artystyczny. ??cznie w imprezie wzi??o udzia? 200 osb w tym 120 rowerzystw oraz 80 dzieci z przedszkoli.

Spotkanie odby?o si? przed Nowohuckim Centrum Kultury. Rajd otworzy?a Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Pani Bo?ena Kutrzeba Nikiel oraz Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa Pani Jolanta Sendur. Po przywitaniu uczestnikw oraz przedstawieniu ca?ego programu, ktry przygotowano na kilka dni na scenie wyst?pi?o 25 dzieci z Przedszkola nr 152 ze spektaklem na temat segregacji ?mieci. Nast?pnie rozpocz?? si? rajd rowerzystw wok? ??k Nowohuckich, w ktrych brali udzia? uczniowie oraz wychowawcy ze Szko?y Podstawowej nr 92, Zespo?u Szk? Gastronomicznych nr 1, III Liceum Oglnokszta?c?ce, Zespo?u Szk? Budowlanych Chemobudowa - KRAKW, oraz Zespo?u Szk? Mechanicznych.

W tym czasie dzieci z Przedszkola 108 uczestniczy?y w lekcji edukacyjnej, ktrej tematem by?y ??ki Nowohuckie. Prowadzi?a je Pani Jolanta Sendur z Urz?du Miasta Krakowa. Uczestnicy rajdu oraz dzieci z przedszkoli otrzyma?y drobne upominki w postaci koszulek, kamizelek odblaskowych i innych akcesorii ufundowanych przez ArcelorMittal .Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom, ktrzy cyklicznie bior? udzia? w Rajdzie Rowerowym wok? ??k Nowohucki promuj?c pi?kne miejsca naszej dzielnicy . Wyrazy podzi?kowania kierujemy rwnie? do sponsorw za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

 

lipiec-sierpie? 2012

Stowarzyszenie w okresie wakacyjnym zorganizowa?o dla swoich podopiecznych z Placwek Opieku?czo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego liczne atrakcje kulturalno-rekreacyjne. W dniach 23.07 - 01.08.2012 trzydziestu naszych podopiecznych pojecha?o na koloni? letni? do Jordanowa . Rwnie? w Krakowie nie brakowa?o atrakcji dla dzieci, m.in. korzysta?y z basenu Krakowianka, Com Com Zone, boiska wielofunkcyjnego MDK, odwiedzi?y Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum In?ynierii Miejskiej, wystawy w NCK, Muzeum Manggha, Muzeum Do?wiadcze?, Ogrd Botaniczny, oraz wiele innych atrakcji. Dzi?kujemy w imieniu swoim oraz dzieci wszystkim sponsorom za wsparcie, ktre pozwoli?o w organizacji letniego wypoczynku.

 

11-12pa?dziernik 2012

Nasi pracownicy wzieli udzia? w warsztatch " Powstrzymaj Przemoc. Warsztaty z zakresu przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie'. zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei przy wsparciu finansowym Wojewdztwa Ma?opolskiego. Bloki tematyczne-1. Zjawiska przemocy.2. Natura przemocy.3. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. 4. Pomoc ofierze przemocy.5. Prawne aspekty pomocy dziecku ofierze przemocy.6.Procedura Niebieskiej Karty.

 

24-25.09.2012

Pracownicy Stowarzyszenie wzieli udzia? w warsztatach " Profilaktyka uzale?nie?. Szkolenie dla nauczycieli, pedagogw, psychologw szkolnych i wychowawcw w ?wietlicach szkolnych oraz osb zawodowo pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? poza systemem o?wiaty". Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewdztwa Ma?opolskiego.

 

14 czerwca 2012

W dniu 14 czerwca pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty uczestniczyli w konferencji Wolontariat pracowniczy wsplnota interesw ktra odby?a si? w Urz?dzie Marsza?kowskim Wojewdztwa Ma?opolskiego organizowana przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie dzia?aj?ce przy Fundacji Biuro Inicjatyw Spo?ecznych.